Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu z transportu drogowego

taksówką w Warszawie zobowiązane są do czynności:

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek i dokonaj opłat. Wniosek dostępny w zakładce DO POBRANIA lub w Urzędzie.
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty:

-zaświadczenie o ukończonym szkoleniu (otrzymujesz od nas)

-dowód wniesienia opłaty za egzamin państwowy 260zł

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej (czynna w godz. 9-15) lub na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004

W tytule wpłaty należy wpisać: EGZAMINTAXI (pisane jednym ciągiem, bez polskich znaków, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

  1. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy Aleje Jerozolimskie 28, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
  2. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz informację (telefonicznie, SMS lub e-mail) o wyznaczonym terminie egzaminu.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie przez osobę zainteresowaną.

  1. Zgłoś się na egzamin w wyznaczonym terminie i miejscu. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

 

INFORMACJĘ NA TEMAT EGZAMINU NA LICENCJĘ TAXI Warszawa

Wyniki egzaminu są przesyłane smsem następnego dnia po egzaminie

Egzamin składa się z 20 pytań testowy jednokrotnego wyboru

Czas trwania egzaminu to 25 minut

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na 14 pytań testowych

 

Kolejne kroki do uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

w zakresie przewozu osób taksówką w Warszawie: 

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek(formularze dostępne są również w Urzędzie) i dokonaj opłat.
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.

-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę (zaświadczenie po naszym kursie)

-zaświadczenie  lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania  pojazdami, orzeczenie stwierdzające  i brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

-oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji

-oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe

-dane pojazdu zawierające następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

-dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

-dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik

 

OPŁATY ZA LICENCJĘ:

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze m. st. Warszawy wynosi:

320 zł – na okres 2-15 lat,
b. 380 zł – na okres 16-30 lat,
c. 450 zł – na okres 31-50 lat.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 – 15:00) lub na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004.
W tytule wpłaty wpisz: LICENCJATAXI (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję taksówkową

Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką bądź informację (telefonicznie lub SMS) o możliwości odbioru wyżej wymienionego dokumentu.

Odbierz dodatkowe oznakowanie taksówki.

 

WAŻNE:

1.Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2.Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
3.Prezydent m.st. Warszawy udziela licencji na określony pojazd i obszar miasta st. Warszawy.
4.Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią

Powyższe informację znajdują się na stronie Urzędu m.st. Warszawy. www.um.warszawa.pl

Licencja Taxi Warszawa
4.8 (96.8%) 387 votes